Download HinduNidhi App
Surya Dev

ஆதி³த்ய ஹ்ருத³யம்

Aditya Hrudayam Tamil

Surya DevHridayam (हृदयम् संग्रह)தமிழ்
Share This

|| ஆதி³த்ய ஹ்ருத³யம் ||

த்⁴யானம்

நமஸ்ஸவித்ரே ஜக³தே³க சக்ஷுஸே
ஜக³த்ப்ரஸூதி ஸ்தி²தி நாஶஹேதவே
த்ரயீமயாய த்ரிகு³ணாத்ம தா⁴ரிணே
விரிஞ்சி நாராயண ஶங்கராத்மனே

ததோ யுத்³த⁴ பரிஶ்ரான்தம்
ஸமரே சின்தயாஸ்தி²தம் ।
ராவணம் சாக்³ரதோ த்³ருஷ்ட்வா
யுத்³தா⁴ய ஸமுபஸ்தி²தம் ॥ 1 ॥

தை³வதைஶ்ச ஸமாக³ம்ய
த்³ரஷ்டுமப்⁴யாக³தோ ரணம் ।
உபாக³ம்யாப்³ரவீத்³ராமம்
அக³ஸ்த்யோ ப⁴க³வான் ருஷி: ॥ 2 ॥

ராம ராம மஹாபா³ஹோ
ஶ்ருணு கு³ஹ்யம் ஸனாதனம் ।
யேன ஸர்வானரீன் வத்ஸ
ஸமரே விஜயிஷ்யஸி ॥ 3 ॥

ஆதி³த்யஹ்ருத³யம் புண்யம்
ஸர்வஶத்ரு-வினாஶனம் ।
ஜயாவஹம் ஜபேன்னித்யம்
அக்ஷய்யம் பரமம் ஶிவம் ॥ 4 ॥

ஸர்வமங்க³ல்த-³மாங்க³ல்த்³யம்
ஸர்வபாப-ப்ரணாஶனம் ।
சின்தாஶோக-ப்ரஶமனம்
ஆயுர்வர்த⁴னமுத்தமம் ॥ 5 ॥

ரஶ்மிமன்தம் ஸமுத்³யன்தம்
தே³வாஸுர நமஸ்க்ருதம் ।
பூஜயஸ்வ விவஸ்வன்தம்
பா⁴ஸ்கரம் பு⁴வனேஶ்வரம் ॥ 6 ॥

ஸர்வதே³வாத்மகோ ஹ்யேஷ
தேஜஸ்வீ ரஶ்மிபா⁴வன: ।
ஏஷ தே³வாஸுர-க³ணான்
லோகான் பாதி க³ப⁴ஸ்திபி⁴: ॥ 7 ॥

ஏஷ ப்³ரஹ்மா ச விஷ்ணுஶ்ச
ஶிவ: ஸ்கன்த:³ ப்ரஜாபதி: ।
மஹேன்த்³ரோ த⁴னத:³ காலோ
யம: ஸோமோ ஹ்யபாம் பதி: ॥ 8 ॥

பிதரோ வஸவ: ஸாத்⁴யா
ஹ்யஶ்வினௌ மருதோ மனு: ।
வாயுர்வஹ்னி: ப்ரஜாப்ராண:
ருதுகர்தா ப்ரபா⁴கர: ॥ 9 ॥

ஆதி³த்ய: ஸவிதா ஸூர்ய:
க²க:³ பூஷா க³ப⁴ஸ்திமான் ।
ஸுவர்ணஸத்³ருஶோ பா⁴னு:
ஹிரண்யரேதா தி³வாகர: ॥ 1௦ ॥

ஹரித³ஶ்வ: ஸஹஸ்ரார்சி:
ஸப்தஸப்தி-ர்மரீசிமான் ।
திமிரோன்மத²ன: ஶம்பு⁴:
த்வஷ்டா மார்தாண்ட³கோம்ஶுமான் ॥ 11 ॥

ஹிரண்யக³ர்ப:⁴ ஶிஶிர:
தபனோ பா⁴ஸ்கரோ ரவி: ।
அக்³னிக³ர்போ⁴தி³தே: புத்ர:
ஶங்க:² ஶிஶிரனாஶன: ॥ 12 ॥

வ்யோமனாத-²ஸ்தமோபே⁴தீ³
ருக்³யஜு:ஸாம-பாரக:³ ।
க⁴னாவ்ருஷ்டிரபாம் மித்ர:
வின்த்⁴யவீதீ² ப்லவங்க³ம: ॥ 13 ॥

ஆதபீ மண்ட³லீ ம்ருத்யு:
பிங்க³ல்த:³ ஸர்வதாபன: ।
கவிர்விஶ்வோ மஹாதேஜா ரக்த:
ஸர்வப⁴வோத்³ப⁴வ: ॥ 14 ॥

நக்ஷத்ர க்³ரஹ தாராணாம்
அதி⁴போ விஶ்வபா⁴வன: ।
தேஜஸாமபி தேஜஸ்வீ
த்³வாத³ஶாத்ம-ன்னமோஸ்து தே ॥ 15 ॥

நம: பூர்வாய கி³ரயே
பஶ்சிமாயாத்³ரயே நம: ।
ஜ்யோதிர்க³ணானாம்
பதயே தி³னாதி⁴பதயே நம: ॥ 16 ॥

ஜயாய ஜயப⁴த்³ராய
ஹர்யஶ்வாய நமோ நம: ।
நமோ நம: ஸஹஸ்ராம்ஶோ
ஆதி³த்யாய நமோ நம: ॥ 17 ॥

நம உக்³ராய வீராய
ஸாரங்கா³ய நமோ நம: ।
நம: பத்³மப்ரபோ³தா⁴ய
மார்தாண்டா³ய நமோ நம: ॥ 18 ॥

ப்³ரஹ்மேஶானாச்யுதேஶாய
ஸூர்யாயாதி³த்ய-வர்சஸே ।
பா⁴ஸ்வதே ஸர்வப⁴க்ஷாய
ரௌத்³ராய வபுஷே நம: ॥ 19 ॥

தமோக்⁴னாய ஹிமக்⁴னாய
ஶத்ருக்⁴னாயா மிதாத்மனே ।
க்ருதக்⁴னக்⁴னாய தே³வாய
ஜ்யோதிஷாம் பதயே நம: ॥ 2௦ ॥

தப்த சாமீகராபா⁴ய
வஹ்னயே விஶ்வகர்மணே ।
நமஸ்தமோபி⁴ நிக்⁴னாய
ருசயே லோகஸாக்ஷிணே ॥ 21 ॥

நாஶயத்யேஷ வை பூ⁴தம்
ததே³வ ஸ்ருஜதி ப்ரபு⁴: ।
பாயத்யேஷ தபத்யேஷ
வர்ஷத்யேஷ க³ப⁴ஸ்திபி⁴: ॥ 22 ॥

ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாக³ர்தி
பூ⁴தேஷு பரினிஷ்டி²த: ।
ஏஷ ஏவாக்³னிஹோத்ரம் ச ப²லம்
சைவாக்³னி ஹோத்ரிணாம் ॥ 23 ॥

வேதா³ஶ்ச க்ரதவஶ்சைவ
க்ரதூனாம் ப²லமேவ ச ।
யானி க்ருத்யானி லோகேஷு
ஸர்வ ஏஷ ரவி: ப்ரபு⁴: ॥ 24 ॥

ப²லஶ்ருதி:

ஏன மாபத்ஸு க்ருச்ச்²ரேஷு
கான்தாரேஷு ப⁴யேஷு ச ।
கீர்தயன் புருஷ:
கஶ்சின்னாவஶீத³தி ராக⁴வ ॥ 25 ॥

பூஜயஸ்வைன மேகாக்³ர:
தே³வதே³வம் ஜக³த்பதிம் ।
ஏதத் த்ரிகு³ணிதம் ஜப்த்வா
யுத்³தே⁴ஷு விஜயிஷ்யஸி ॥ 26 ॥

அஸ்மின் க்ஷணே மஹாபா³ஹோ
ராவணம் த்வம் வதி⁴ஷ்யஸி ।
ஏவமுக்த்வா ததா³க³ஸ்த்யோ
ஜகா³ம ச யதா²க³தம் ॥ 27 ॥

ஏதச்ச்²ருத்வா மஹாதேஜா:
நஷ்டஶோகோப⁴வத்ததா³ ।
தா⁴ரயாமாஸ ஸுப்ரீத:
ராக⁴வ: ப்ரயதாத்மவான் ॥ 28 ॥

ஆதி³த்யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வா
து பரம் ஹர்ஷமவாப்தவான் ।
த்ரிராசம்ய ஶுசிர்பூ⁴த்வா
த⁴னுராதா³ய வீர்யவான் ॥ 29 ॥

ராவணம் ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்ருஷ்டாத்மா
யுத்³தா⁴ய ஸமுபாக³மத் ।
ஸர்வயத்னேன மஹதா வதே⁴
தஸ்ய த்⁴ருதோப⁴வத் ॥ 3௦ ॥

அத⁴ ரவிரவத³ன்னிரீக்ஷ்ய ராமம்
முதி³தமனா: பரமம் ப்ரஹ்ருஷ்யமாண: ।
நிஶிசரபதி ஸங்க்ஷயம் விதி³த்வா
ஸுரக³ண மத்⁴யக³தோ வசஸ்த்வரேதி ॥ 31 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மிகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ பஞ்சாதி⁴க ஶததம: ஸர்க:³ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ஆதி³த்ய ஹ்ருத³யம் PDF

ஆதி³த்ய ஹ்ருத³யம் PDF

Leave a Comment