Download HinduNidhi App
Durga Ji

ਭਵਾਨੀ ਅਸ਼੍ਟਕਮ੍

Bhavani Ashtakam Punjabi

Durga JiAshtakam (अष्टकम निधि)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

॥ ਭਵਾਨੀ ਅਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

ਨ ਤਾਤੋ ਨ ਮਾਤਾ ਨ ਬਂਧੁਰ੍ਨ ਦਾਤਾ
ਨ ਪੁਤ੍ਰੋ ਨ ਪੁਤ੍ਰੀ ਨ ਭ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੋ ਨ ਭਰ੍ਤਾ
ਨ ਜਾਯਾ ਨ ਵਿਦ੍ਯਾ ਨ ਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਰ੍ਮਮੈਵ
ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਭਵਾਨਿ ॥

ਭਵਾਬ੍ਧਾਵਪਾਰੇ ਮਹਾਦੁਃਖਭੀਰੁ
ਪਪਾਤ ਪ੍ਰਕਾਮੀ ਪ੍ਰਲੋਭੀ ਪ੍ਰਮਤ੍ਤਃ
ਕੁਸਂਸਾਰਪਾਸ਼ਪ੍ਰਬਦ੍ਧਃ ਸਦਾਹਂ
ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਭਵਾਨਿ ॥

ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਦਾਨਂ ਨ ਚ ਧ੍ਯਾਨਯੋਗਂ
ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਤਂਤ੍ਰਂ ਨ ਚ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਂਤ੍ਰਮ੍
ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਪੂਜਾਂ ਨ ਚ ਨ੍ਯਾਸਯੋਗਂ
ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਭਵਾਨਿ ॥

ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਪੁਣ੍ਯਂ ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਤੀਰ੍ਥਂ
ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਮੁਕ੍ਤਿਂ ਲਯਂ ਵਾ ਕਦਾਚਿਤ੍
ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਭਕ੍ਤਿਂ ਵ੍ਰਤਂ ਵਾਪਿ ਮਾਤਃ
ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਭਵਾਨਿ ॥

ਕੁਕਰ੍ਮੀ ਕੁਸਂਗੀ ਕੁਬੁਦ੍ਧਿਃ ਕੁਦਾਸਃ
ਕੁਲਾਚਾਰਹੀਨਃ ਕਦਾਚਾਰਲੀਨਃ
ਕੁਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਃ ਕੁਵਾਕ੍ਯਪ੍ਰਬਂਧਃ ਸਦਾਹਂ
ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਭਵਾਨਿ ॥

ਪ੍ਰਜੇਸ਼ਂ ਰਮੇਸ਼ਂ ਮਹੇਸ਼ਂ ਸੁਰੇਸ਼ਂ
ਦਿਨੇਸ਼ਂ ਨਿਸ਼ੀਥੇਸ਼੍ਵਰਂ ਵਾ ਕਦਾਚਿਤ੍
ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਚਾਨ੍ਯਤ੍ ਸਦਾਹਂ ਸ਼ਰਣ੍ਯੇ
ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਭਵਾਨਿ ॥

ਵਿਵਾਦੇ ਵਿਸ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਮਾਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ
ਜਲੇ ਚਾਨਲੇ ਪਰ੍ਵਤੇ ਸ਼ਤ੍ਰੁਮਧ੍ਯੇ
ਅਰਣ੍ਯੇ ਸ਼ਰਣ੍ਯੇ ਸਦਾ ਮਾਂ ਪ੍ਰਪਾਹਿ
ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਭਵਾਨਿ ॥

ਅਨਾਥੋ ਦਰਿਦ੍ਰੋ ਜਰਾਰੋਗਯੁਕ੍ਤੋ
ਮਹਾਕ੍ਸ਼ੀਣਦੀਨਃ ਸਦਾ ਜਾਡ੍ਯਵਕ੍ਤ੍ਰਃ
ਵਿਪਤ੍ਤੌ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟਃ ਪ੍ਰਨਸ਼੍ਟਃ ਸਦਾਹਂ
ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਭਵਾਨਿ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦਾਦਿਸ਼ਂਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਭਵਾਨ੍ਯਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥।

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਭਵਾਨੀ ਅਸ਼੍ਟਕਮ੍ PDF

ਭਵਾਨੀ ਅਸ਼੍ਟਕਮ੍ PDF

Leave a Comment