Download HinduNidhi App
Durga Ji

ଭଵାନୀ ଅଷ୍ଟକମ୍

Bhavani Ashtakam Odia

Durga JiAshtakam (अष्टकम निधि)ଓଡିଆ
Share This

॥ ଭଵାନୀ ଅଷ୍ଟକମ୍ ॥

ନ ତାତୋ ନ ମାତା ନ ବଂଧୁର୍ନ ଦାତା
ନ ପୁତ୍ରୋ ନ ପୁତ୍ରୀ ନ ଭୃତ୍ୟୋ ନ ଭର୍ତା
ନ ଜାୟା ନ ଵିଦ୍ୟା ନ ଵୃତ୍ତିର୍ମମୈଵ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥

ଭଵାବ୍ଧାଵପାରେ ମହାଦୁଃଖଭୀରୁ
ପପାତ ପ୍ରକାମୀ ପ୍ରଲୋଭୀ ପ୍ରମତ୍ତଃ
କୁସଂସାରପାଶପ୍ରବଦ୍ଧଃ ସଦାହଂ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥

ନ ଜାନାମି ଦାନଂ ନ ଚ ଧ୍ୟାନୟୋଗଂ
ନ ଜାନାମି ତଂତ୍ରଂ ନ ଚ ସ୍ତୋତ୍ରମଂତ୍ରମ୍
ନ ଜାନାମି ପୂଜାଂ ନ ଚ ନ୍ୟାସୟୋଗଂ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥

ନ ଜାନାମି ପୁଣ୍ୟଂ ନ ଜାନାମି ତୀର୍ଥଂ
ନ ଜାନାମି ମୁକ୍ତିଂ ଲୟଂ ଵା କଦାଚିତ୍
ନ ଜାନାମି ଭକ୍ତିଂ ଵ୍ରତଂ ଵାପି ମାତଃ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥

କୁକର୍ମୀ କୁସଂଗୀ କୁବୁଦ୍ଧିଃ କୁଦାସଃ
କୁଲାଚାରହୀନଃ କଦାଚାରଲୀନଃ
କୁଦୃଷ୍ଟିଃ କୁଵାକ୍ୟପ୍ରବଂଧଃ ସଦାହଂ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥

ପ୍ରଜେଶଂ ରମେଶଂ ମହେଶଂ ସୁରେଶଂ
ଦିନେଶଂ ନିଶୀଥେଶ୍ଵରଂ ଵା କଦାଚିତ୍
ନ ଜାନାମି ଚାନ୍ୟତ୍ ସଦାହଂ ଶରଣ୍ୟେ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥

ଵିଵାଦେ ଵିଷାଦେ ପ୍ରମାଦେ ପ୍ରଵାସେ
ଜଲେ ଚାନଲେ ପର୍ଵତେ ଶତ୍ରୁମଧ୍ୟେ
ଅରଣ୍ୟେ ଶରଣ୍ୟେ ସଦା ମାଂ ପ୍ରପାହି
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥

ଅନାଥୋ ଦରିଦ୍ରୋ ଜରାରୋଗୟୁକ୍ତୋ
ମହାକ୍ଷୀଣଦୀନଃ ସଦା ଜାଡ୍ୟଵକ୍ତ୍ରଃ
ଵିପତ୍ତୌ ପ୍ରଵିଷ୍ଟଃ ପ୍ରନଷ୍ଟଃ ସଦାହଂ
ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ଗତିସ୍ତ୍ଵଂ ତ୍ଵମେକା ଭଵାନି ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦାଦିଶଂକରାଚାର୍ୟଵିରଚିତଂ ଭଵାନ୍ୟଷ୍ଟକଂ ସଂପୂର୍ଣମ୍ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଭଵାନୀ ଅଷ୍ଟକମ୍ PDF

ଭଵାନୀ ଅଷ୍ଟକମ୍ PDF

Leave a Comment