Download HinduNidhi App
Shri Ganesh

ஶ்ரீ க³ணேஶ சாலீஸா

Ganesh Chalisa Tamil

Shri GaneshChalisa (चालीसा संग्रह)தமிழ்
Share This

|| ஶ்ரீ க³ணேஶ சாலீஸா ||

ஜய க³ணபதி ஸத்³கு³ணஸத³ன
கவிவர ப³த³ன க்ருʼபால .
விக்⁴ன ஹரண மங்க³ல
கரண ஜய ஜய கி³ரிஜாலால ..

ஜய ஜய ஜய க³ணபதி ராஜூ .
மங்க³ல ப⁴ரண கரண ஶுப⁴ காஜூ ..

ஜய க³ஜப³த³ன ஸத³ன ஸுக²தா³தா .
விஶ்வ விநாயக பு³த்³தி⁴ விதா⁴தா ..

வக்ர துண்ட³ ஶுசி ஶுண்ட³ ஸுஹாவன .
திலக த்ரிபுண்ட³ பா⁴ல மன பா⁴வன ..

ராஜித மணி முக்தன உர மாலா .
ஸ்வர்ண முகுட ஶிர நயன விஶாலா ..

புஸ்தக பாணி குடா²ர த்ரிஶூலம்ʼ .
மோத³க போ⁴க³ ஸுக³ந்தி⁴த பூ²லம்ʼ ..

ஸுந்த³ர பீதாம்ப³ர தன ஸாஜித .
சரண பாது³கா முனி மன ராஜித ..

த⁴னி ஶிவஸுவன ஷடா³னன ப்⁴ராதா .
கௌ³ரீ லலன விஶ்வ-விதா⁴தா ..

ருʼத்³தி⁴ ஸித்³தி⁴ தவ சம்ˮவர ஸுதா⁴ரே .
மூஷக வாஹன ஸோஹத த்³வாரே ..

கஹௌம்ʼ ஜன்ம ஶுப⁴ கதா² தும்ஹாரீ .
அதி ஶுசி பாவன மங்க³ல காரீ ..

ஏக ஸமய கி³ரிராஜ குமாரீ .
புத்ர ஹேது தப கீன்ஹா பா⁴ரீ ..

ப⁴யோ யஜ்ஞ ஜப³ பூர்ண அனூபா .
தப³ பஹும்ˮச்யோ தும த⁴ரி த்³விஜ ரூபா ..

அதிதி² ஜானி கை கௌ³ரீ ஸுகா²ரீ .
ப³ஹு விதி⁴ ஸேவா கரீ தும்ஹாரீ ..

அதி ப்ரஸன்ன ஹ்வை தும வர தீ³ன்ஹா .
மாது புத்ர ஹித ஜோ தப கீன்ஹா ..

மிலஹி புத்ர துஹி பு³த்³தி⁴ விஶாலா .
பி³னா க³ர்ப⁴ தா⁴ரண யஹி காலா ..

க³ணநாயக கு³ண ஜ்ஞான நிதா⁴னா .
பூஜித ப்ரத²ம ரூப ப⁴க³வானா ..

அஸ கஹி அந்தர்த்⁴யான ரூப ஹ்வை .
பலனா பர பா³லக ஸ்வரூப ஹ்வை ..

ப³னி ஶிஶு ருத³ன ஜப³ஹி தும டா²னா .
லகி² முக² ஸுக² நஹிம்ʼ கௌ³ரி ஸமானா ..

ஸகல மக³ன ஸுக² மங்க³ல கா³வஹிம்ʼ .
நப⁴ தே ஸுரன ஸுமன வர்ஷாவஹிம்ʼ ..

ஶம்பு⁴ உமா ப³ஹுதா³ன லுடாவஹிம்ʼ .
ஸுர முனி ஜன ஸுத தே³க²ன ஆவஹிம்ʼ ..

லகி² அதி ஆனந்த³ மங்க³ல ஸாஜா .
தே³க²ன பீ⁴ ஆயே ஶனி ராஜா ..

நிஜ அவகு³ண கு³னி ஶனி மன மாஹீம்ʼ .
பா³லக தே³க²ன சாஹத நாஹீம்ʼ ..

கி³ரஜா கசு² மன பே⁴த³ ப³ஃடா³யோ .
உத்ஸவ மோர ந ஶனி துஹி பா⁴யோ ..

கஹன லகே³ ஶனி மன ஸகுசாஈ .
கா கரிஹௌ ஶிஶு மோஹி தி³கா²ஈ ..

நஹிம்ʼ விஶ்வாஸ உமா கர ப⁴யஊ .
ஶனி ஸோம்ʼ பா³லக தே³க²ன கஹ்யஊ ..

பஃட²தஹிம்ʼ ஶனி த்³ருʼக³ கோண ப்ரகாஶா .
பா³லக ஶிர இஃடி² க³யோ ஆகாஶா ..

கி³ரஜா கி³ரீம்ʼ விகல ஹ்வை த⁴ரணீ .
ஸோ து³க² த³ஶா க³யோ நஹிம்ʼ வரணீ ..

ஹாஹாகார மச்யோ கைலாஶா .
ஶனி கீன்ஹ்யோம்ʼ லகி² ஸுத கோ நாஶா ..

துரத க³ருஃட² சஃடி³ விஷ்ணு ஸிதா⁴யே .
காடி சக்ர ஸோ க³ஜ ஶிர லாயே ..

பா³லக கே த⁴ஃட² ஊபர தா⁴ரயோ .
ப்ராண மந்த்ர பஃட³ ஶங்கர டா³ரயோ ..

நாம க³ணேஶ ஶம்பு⁴ தப³ கீன்ஹே .
ப்ரத²ம பூஜ்ய பு³த்³தி⁴ நிதி⁴ வர தீ³ன்ஹே ..

பு³த்³தி⁴ பரீக்ஶா ஜப³ ஶிவ கீன்ஹா .
ப்ருʼத்²வீ கீ ப்ரத³க்ஶிணா லீன்ஹா ..

சலே ஷடா³னன ப⁴ரமி பு⁴லாஈ .
ரசீ பை³ட² தும பு³த்³தி⁴ உபாஈ ..

சரண மாது-பிது கே த⁴ர லீன்ஹேம்ʼ .
தினகே ஸாத ப்ரத³க்ஶிண கீன்ஹேம்ʼ ..

த⁴னி க³ணேஶ கஹி ஶிவ ஹிய ஹரஷே .
நப⁴ தே ஸுரன ஸுமன ப³ஹு ப³ரஸே ..

தும்ஹரீ மஹிமா பு³த்³தி⁴ ப³ஃடா²ஈ .
ஶேஷ ஸஹஸ முக² ஸகை ந கா³ஈ ..

மைம்ʼ மதி ஹீன மலீன து³கா²ரீ .
கரஹும்ˮ கௌன பி³தி⁴ வினய தும்ஹாரீ ..

ப⁴ஜத ராமஸுந்த³ர ப்ரபு⁴தா³ஸா .
லக² ப்ரயாக³ ககரா து³ர்வாஸா ..

அப³ ப்ரபு⁴ த³யா தீ³ன பர கீஜை .
அபனீ ஶக்தி ப⁴க்தி குச² தீ³ஜை ..

தோ³ஹா

ஶ்ரீ க³ணேஶ யஹ சாலீஸா
பாட² கரேம்ʼ த⁴ர த்⁴யான .
நித நவ மங்க³ல க்³ருʼஹ
ப³ஸை லஹே ஜக³த ஸன்மான ..

ஸம்ʼவத் அபன ஸஹஸ்ர
த³ஶ ருʼஷி பஞ்சமீ தி³னேஶ .
பூரண சாலீஸா ப⁴யோ
மங்க³ல மூர்தி க³ணேஶ ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ஶ்ரீ க³ணேஶ சாலீஸா PDF

ஶ்ரீ க³ணேஶ சாலீஸா PDF

Leave a Comment