Download HinduNidhi App
Shiva

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਆਰਤੀ

Shiv Aarti Punjabi

ShivaAarti (आरती संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸ਼ਿਵ ਆਰਤੀ ||

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਂ ਪਰਮੇਸ਼ਂ ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤੀਸ਼ਂ
ਵਂਦੇਹਂ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਂ ਸ਼੍ਰੀਪਨ੍ਨਗੇਸ਼ਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਸਾਂਬਂ ਸ਼ਂਭੁਂ ਸ਼ਿਵਂ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪੂਜ੍ਯਂ
ਵਂਦੇਹਂ ਤ੍ਰੈਨੇਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੀਕਂਠਮੀਸ਼ਮ੍ ॥

ਭਸ੍ਮਾਂਬਰਧਰਮੀਸ਼ਂ ਸੁਰਪਾਰਿਜਾਤਂ
ਬਿਲ੍ਵਾਰ੍ਚਿਤਪਦਯੁਗਲਂ ਸੋਮਂ ਸੋਮੇਸ਼ਮ੍ ।
ਜਗਦਾਲਯਪਰਿਸ਼ੋਭਿਤਦੇਵਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਂ
ਵਂਦੇਹਂ ਸ਼ਿਵਸ਼ਂਕਰਮੀਸ਼ਂ ਦੇਵੇਸ਼ਮ੍ ॥

ਕੈਲਾਸਪ੍ਰਿਯਵਾਸਂ ਕਰੁਣਾਕਰਮੀਸ਼ਂ
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀਵਿਲਸਿਤਪ੍ਰਿਯਵਾਮਭਾਗਮ੍ ।
ਪ੍ਰਣਵਾਰ੍ਚਿਤਮਾਤ੍ਮਾਰ੍ਚਿਤਂ ਸਂਸੇਵਿਤਰੂਪਂ
ਵਂਦੇਹਂ ਸ਼ਿਵਸ਼ਂਕਰਮੀਸ਼ਂ ਦੇਵੇਸ਼ਮ੍ ॥

ਮਨ੍ਮਥਨਿਜਮਦਦਹਨਂ ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਨੀਸ਼ਂ
ਨਿਰ੍ਗੁਣਗੁਣਸਂਭਰਿਤਂ ਕੈਵਲ੍ਯਪੁਰੁਸ਼ਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਨੁਗ੍ਰਹਵਿਗ੍ਰਹਮਾਨਂਦਜੈਕਂ ਵਂਦੇਹਂ
ਸ਼ਿਵਸ਼ਂਕਰਮੀਸ਼ਂ ਦੇਵੇਸ਼ਮ੍ ॥

ਸੁਰਗਂਗਾਸਂਪ੍ਲਾਵਿਤਪਾਵਨਨਿਜਸ਼ਿਖਰਂ
ਸਮਭੂਸ਼ਿਤਸ਼ਸ਼ਿਬਿਂਬਂ ਜਟਾਧਰਂ ਦੇਵਮ੍ ।
ਨਿਰਤੋਜ੍ਜ੍ਵਲਦਾਵਾਨਲਨਯਨਫਾਲਭਾਗਂ
ਵਂਦੇਹਂ ਸ਼ਿਵਸ਼ਂਕਰਮੀਸ਼ਂ ਦੇਵੇਸ਼ਮ੍ ॥

ਸ਼ਸ਼ਿਸੂਰ੍ਯਨੇਤ੍ਰਦ੍ਵਯਮਾਰਾਧ੍ਯਪੁਰੁਸ਼ਂ
ਸੁਰਕਿਨ੍ਨਰਪਨ੍ਨਗਮਯਮੀਸ਼ਂ ਸਂਕਾਸ਼ਮ੍ ।
ਸ਼ਰਵਣਭਵਸਂਪੂਜਿਤਨਿਜਪਾਦਪਦ੍ਮਂ
ਵਂਦੇਹਂ ਸ਼ਿਵਸ਼ਂਕਰਮੀਸ਼ਂ ਦੇਵੇਸ਼ਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਪੁਰਵਾਸਂ ਈਸ਼ਂ ਮਲ੍ਲੀਸ਼ਂ
ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਹਸ੍ਤੀਸ਼ਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਮੁਖੀਵਾਸਮ੍ ।
ਕਾਂਚੀਪੁਰਮੀਸ਼ਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀਤੇਜਂ ਵਂਦੇਹਂ
ਸ਼ਿਵਸ਼ਂਕਰਮੀਸ਼ਂ ਦੇਵੇਸ਼ਮ੍ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਂਤਕਮੀਸ਼ਂ ਅਰੁਣਾਚਲੇਸ਼ਂ
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਂ ਗੁਰੁਂ ਲੋਕਪੂਜ੍ਯਮ੍ ।
ਚਿਦਂਬਰਪੁਰਵਾਸਂ ਪਂਚਲਿਂਗਮੂਰ੍ਤਿਂ
ਵਂਦੇਹਂ ਸ਼ਿਵਸ਼ਂਕਰਮੀਸ਼ਂ ਦੇਵੇਸ਼ਮ੍ ॥

ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯਸ਼ੁਭਲਿਂਗਂ ਸਂਖ੍ਯਾਤ੍ਰਯਨਾਟ੍ਯਂ
ਤ੍ਰਯੀਵੇਦ੍ਯਮਾਦ੍ਯਂ ਪਂਚਾਨਨਮੀਸ਼ਮ੍ ।
ਵੇਦਾਦ੍ਭੁਤਗਾਤ੍ਰਂ ਵੇਦਾਰ੍ਣਵਜਨਿਤਂ
ਵੇਦਾਗ੍ਰਂ ਵਿਸ਼੍ਵਾਗ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਮ੍ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਆਰਤੀ PDF

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਆਰਤੀ PDF

Leave a Comment