Download HinduNidhi App
Shiva

ശിവ ചാലീസാ

Shiv Chalisa Malayalam

ShivaChalisa (चालीसा संग्रह)മലയാളം
Share This

|| ശിവ ചാലീസാ ||

|| ദോഹാ ||

ജയ ഗണേശ ഗിരിജാസുവന
മംഗല മൂല സുജാന ।
കഹത അയോധ്യാദാസ
തുമ ദേഉ അഭയ വരദാന ॥

|| ಚೌಪೈ ||

ജയ ഗിരിജാപതി
ദീനദയാലാ ।
സദാ കരത
സന്തന പ്രതിപാലാ ॥

ഭാല ചന്ദ്രമാ
സോഹത നീകേ ।
കാനന കുണ്ഡല
നാഗ ഫനീ കേ ॥

അംഗ ഗൌര ശിര
ഗംഗ ബഹായേ ।
മുണ്ഡമാല തന
ക്ഷാര ലഗായേ ॥

വസ്ത്ര ഖാല
ബാഘംബര സോഹേ ।
ഛവി കോ ദേഖി
നാഗ മന മോഹേ ॥

മൈനാ മാതു കി
ഹവേ ദുലാരീ ।
വാമ അംഗ സോഹത
ഛവി ന്യാരീ ॥

കര ത്രിശൂല സോഹത
ഛവി ഭാരീ ।
കരത സദാ
ശത്രുന ക്ഷയകാരീ ॥

നംദീ ഗണേശ സോഹൈം
തഹം കൈസേ ।
സാഗര മധ്യ കമല
ഹൈം ജൈസേ ॥

കാര്‍തിക ശ്യാമ
ഔര ഗണരാഊ ।
യാ ഛവി കൌ
കഹി ജാത ന കാഊ ॥

ദേവന ജബഹീം
ജായ പുകാരാ ।
തബഹിം ദുഖ
പ്രഭു ആപ നിവാരാ ॥

കിയാ ഉപദ്രവ
താരക ഭാരീ ।
ദേവന സബ മിലി
തുമഹിം ജുഹാരീ ॥

തുരത ഷഡാനന
ആപ പഠായൌ ।
ലവ നിമേഷ മഹം
മാരി ഗിരായൌ ॥

ആപ ജലംധര
അസുര സംഹാരാ ।
സുയശ തുംഹാര
വിദിത സംസാരാ ॥

ത്രിപുരാസുര സന
യുദ്ധ മചാഈ ।
തബഹിം കൃപാ
കര ലീന ബചാഈ ॥

കിയാ തപഹിം
ഭാഗീരഥ ഭാരീ ।
പുരബ പ്രതിജ്ഞാ
താസു പുരാരീ ॥

ദാനിന മഹം തുമ
സമ കോഉ നാഹീം ।
സേവക സ്തുതി
കരത സദാഹീം ॥

വേദ മാഹി മഹിമാ
തുമ ഗാഈ ।
അകഥ അനാദി
ഭേദ നഹീം പാഈ ॥

പ്രകടേ ഉദധി മംഥന
മേം ജ്വാലാ ।
ജരത സുരാസുര
ഭഏ വിഹാലാ ॥

കീന്‍ഹ ദയാ തഹം
കരീ സഹാഈ ।
നീലകംഠ തബ
നാമ കഹാഈ ॥

പൂജന രാമചംദ്ര
ജബ കീന്‍ഹാം ।
ജീത കേ ലംക
വിഭീഷണ ദീന്‍ഹാ ॥

സഹസ കമല മേം
ഹോ രഹേ ധാരീ ।
കീന്‍ഹ പരീക്ഷാ
തബഹിം ത്രിപുരാരീ ॥

ഏക കമല പ്രഭു
രാഖേഉ ജോഈ ।
കമല നയന പൂജന
ചഹം സോഈ ॥

കഠിന ഭക്തി ദേഖീ
പ്രഭു ശംകര ।
ഭയേ പ്രസന്ന ദിഏ
ഇച്ഛിത വര ॥

ജയ ജയ ജയ
അനംത അവിനാശീ ।
കരത കൃപാ സബകേ
ഘട വാസീ ॥

ദുഷ്ട സകല നിത
മോഹി സതാവൈം ।
ഭ്രമത രഹൌം മോഹേ
ചൈന ന ആവൈം ॥

ത്രാഹി ത്രാഹി മൈം
നാഥ പുകാരോ ।
യഹ അവസര മോഹി
ആന ഉബാരോ ॥

ലേ ത്രിശൂല ശത്രുന
കോ മാരോ ।
സംകട സേ മോഹിം
ആന ഉബാരോ ॥

മാത പിതാ ഭ്രാതാ
സബ കോഈ ।
സംകട മേം പൂഛത
നഹിം കോഈ ॥

സ്വാമീ ഏക ഹൈ
ആസ തുംഹാരീ ।
ആയ ഹരഹു മമ
സംകട ഭാരീ ॥

ധന നിര്‍ധന കോ
ദേത സദാ ഹീ ।
ജോ കോഈ ജാംചേ
സോ ഫല പാഹീം ॥

അസ്തുതി കേഹി വിധി
കരോം തുംഹാരീ ।
ക്ഷമഹു നാഥ അബ
ചൂക ഹമാരീ ॥

ശംകര ഹോ
സംകട കേ നാശന ।
മംഗല കാരണ
വിഘ്ന വിനാശന ॥

യോഗീ യതി മുനി
ധ്യാന ലഗാവൈം ।
ശാരദ നാരദ
ശീശ നവാവൈം ॥

നമോ നമോ ജയ
നമഃ ശിവായ ।
സുര ബ്രഹ്മാദിക
പാര ന പായ ॥

ജോ യഹ പാഠ കരേ
മന ലാഈ ।
താ പര ഹോത
ഹൈം ശംഭു സഹാഈ ॥

രനിയാം ജോ കോഈ
ഹോ അധികാരീ ।
പാഠ കരേ സോ
പാവന ഹാരീ ॥

പുത്ര ഹോന കീ
ഇച്ഛാ ജോഈ ।
നിശ്ചയ ശിവ പ്രസാദ
തേഹി ഹോഈ ॥

പണ്ഡിത ത്രയോദശീ
കോ ലാവേ ।
ധ്യാന പൂര്‍വക
ഹോമ കരാവേ ॥

ത്രയോദശീ വ്രത
കരൈ ഹമേശാ ।
തന നഹിം താകേ
രഹൈ കലേശാ ॥

ധൂപ ദീപ നൈവേദ്യ
ചഢാവേ ।
ശംകര സമ്മുഖ
പാഠ സുനാവേ ॥

ജന്‍മ ജന്‍മ കേ
പാപ നസാവേ ।
അന്ത ധാമ ശിവപുര
മേം പാവേ ॥

കഹൈം അയോധ്യാദാസ
ആസ തുംഹാരീ ।
ജാനി സകല ദുഖ
ഹരഹു ഹമാരീ ॥

|| ദോഹാ ||

നിത നേമ ഉഠി പ്രാതഃഹീ
പാഠ കരോ ചാലീസ ।
തുമ മേരീ മനകാമനാ
പൂര്‍ണ കരോ ജഗദീശ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ശിവ ചാലീസാ PDF

ശിവ ചാലീസാ PDF

Leave a Comment