Download HinduNidhi App
Shiva

ஷிவ் சாலிசா

Shiv Chalisa Tamil

ShivaChalisa (चालीसा संग्रह)தமிழ்
Share This

॥ ஷிவ் சாலிசா ॥

|| தோ³ஹா ||

ஜய க³ணேஶ கி³ரிஜாஸுவன
மங்க³ல மூல ஸுஜான ।
கஹத அயோத்⁴யாதா³ஸ தும
தே³உ அப⁴ய வரதா³ன ॥

|| நான்கு மடங்கு ||

ஜய கி³ரிஜாபதி
தீ³னத³யாலா ।
ஸதா³ கரத ஸந்தன
ப்ரதிபாலா ॥

பா⁴ல சந்த்³ரமா
ஸோஹத நீகே ।
கானன குண்ட³ல
நாக³ ப²னீ கே ॥

அங்க³ கௌ³ர ஶிர
க³ங்க³ ப³ஹாயே ।
முண்ட³மால தன
க்ஷார லகா³யே ॥

வஸ்த்ர கா²ல
பா³க⁴ம்ப³ர ஸோஹே ।
ச²வி கோ தே³கி²
நாக³ மன மோஹே ॥

மைனா மாது கி
ஹவே து³லாரீ ।
வாம அங்க³ ஸோஹத
ச²வி ந்யாரீ ॥

கர த்ரிஶூல ஸோஹத
ச²வி பா⁴ரீ ।
கரத ஸதா³
ஶத்ருன க்ஷயகாரீ ॥

நந்தீ³ க³ணேஶ ஸோஹைம்
தஹம் கைஸே ।
ஸாக³ர மத்⁴ய கமல
ஹைம் ஜைஸே ॥

கார்திக ஶ்யாம
ஔர க³ணராஊ ।
யா ச²வி கௌ கஹி
ஜாத ந காஊ ॥

தே³வன ஜப³ஹீம்
ஜாய புகாரா ।
தப³ஹிம் து³க²
ப்ரபு⁴ ஆப நிவாரா ॥

கியா உபத்³ரவ
தாரக பா⁴ரீ ।
தே³வன ஸப³ மிலி
துமஹிம் ஜுஹாரீ ॥

துரத ஷடா³னன
ஆப படா²யௌ ।
லவ நிமேஷ மஹம்
மாரி கி³ராயௌ ॥

ஆப ஜலந்த⁴ர
அஸுர ஸம்ஹாரா ।
ஸுயஶ தும்ஹார
விதி³த ஸம்ஸாரா ॥

த்ரிபுராஸுர ஸன
யுத்³த⁴ மசாஈ ।
தப³ஹிம் க்ருʼபா
கர லீன ப³சாஈ ॥

கியா தபஹிம்
பா⁴கீ³ரத² பா⁴ரீ ।
புரப³ ப்ரதிஜ்ஞா
தாஸு புராரீ ॥

தா³னின மஹம் தும
ஸம கோஉ நாஹீம் ।
ஸேவக ஸ்துதி
கரத ஸதா³ஹீம் ॥

வேத³ மாஹி
மஹிமா தும கா³ஈ ।
அகத² அனாதி³
பே⁴த³ நஹீம் பாஈ ॥

ப்ரகடே உத³தி⁴
மந்த²ன மேம் ஜ்வாலா ।
ஜரத ஸுராஸுர
ப⁴ஏ விஹாலா ॥

கீன்ஹ த³யா
தஹம் கரீ ஸஹாஈ ।
நீலகண்ட² தப³
நாம கஹாஈ ॥

பூஜன ராமசந்த்³ர
ஜப³ கீன்ஹாம் ।
ஜீத கே லங்க
விபீ⁴ஷண தீ³ன்ஹா ॥

ஸஹஸ கமல மேம்
ஹோ ரஹே தா⁴ரீ ।
கீன்ஹ பரீக்ஷா
தப³ஹிம் த்ரிபுராரீ ॥

ஏக கமல ப்ரபு⁴
ராகே²உ ஜோஈ ।
கமல நயன பூஜன
சஹம் ஸோஈ ॥

கடி²ன ப⁴க்தி தே³கீ²
ப்ரபு⁴ ஶங்கர ।
ப⁴யே ப்ரஸன்ன
தி³ஏ இச்சி²த வர ॥

ஜய ஜய ஜய
அனந்த அவினாஶீ ।
கரத க்ருʼபா
ஸப³கே க⁴ட வாஸீ ॥

து³ஷ்ட ஸகல நித
மோஹி ஸதாவைம் ।
ப்⁴ரமத ரஹௌம் மோஹே
சைன ந ஆவைம் ॥

த்ராஹி த்ராஹி
மைம் நாத² புகாரோ ।
யஹ அவஸர மோஹி
ஆன உபா³ரோ ॥

லே த்ரிஶூல
ஶத்ருன கோ மாரோ ।
ஸங்கட ஸே மோஹிம்
ஆன உபா³ரோ ॥

மாத பிதா ப்⁴ராதா
ஸப³ கோஈ ।
ஸங்கட மேம் பூச²த
நஹிம் கோஈ ॥

ஸ்வாமீ ஏக ஹை
ஆஸ தும்ஹாரீ ।
ஆய ஹரஹு மம
ஸங்கட பா⁴ரீ ॥

த⁴ன நிர்த⁴ன கோ
தே³த ஸதா³ ஹீ ।
ஜோ கோஈ ஜாஞ்சே
ஸோ ப²ல பாஹீம் ॥

அஸ்துதி கேஹி விதி⁴
கரோம் தும்ஹாரீ ।
க்ஷமஹு நாத²
அப³ சூக ஹமாரீ ॥

ஶங்கர ஹோ
ஸங்கட கே நாஶன ।
மங்க³ல காரண
விக்⁴ன வினாஶன ॥

யோகீ³ யதி முனி
த்⁴யான லகா³வைம் ।
ஶாரத³ நாரத³
ஶீஶ நவாவைம் ॥

நமோ நமோ ஜய
நம: ஶிவாய ।
ஸுர ப்³ரஹ்மாதி³க
பார ந பாய ॥

ஜோ யஹ பாட²
கரே மன லாஈ ।
தா பர ஹோத ஹைம்
ஶம்பு⁴ ஸஹாஈ ॥

ரனியாம் ஜோ கோஈ
ஹோ அதி⁴காரீ ।
பாட² கரே ஸோ
பாவன ஹாரீ ॥

புத்ர ஹோன கீ
இச்சா² ஜோஈ ।
நிஶ்சய ஶிவ ப்ரஸாத³
தேஹி ஹோஈ ॥

பண்டி³த த்ரயோத³ஶீ
கோ லாவே ।
த்⁴யான பூர்வக
ஹோம கராவே ॥

த்ரயோத³ஶீ வ்ரத
கரை ஹமேஶா ।
தன நஹிம் தாகே
ரஹை கலேஶா ॥

தூ⁴ப தீ³ப நைவேத்³ய
சட⁴़ாவே ।
ஶங்கர ஸம்முக²
பாட² ஸுனாவே ॥

ஜன்ம ஜன்ம கே
பாப நஸாவே ।
அந்த தா⁴ம ஶிவபுர
மேம் பாவே ॥

கஹைம் அயோத்⁴யாதா³ஸ
ஆஸ தும்ஹாரீ ।
ஜானி ஸகல து³க²
ஹரஹு ஹமாரீ ॥

|| தோ³ஹா ||

நித நேம உடி² ப்ராத:ஹீ
பாட² கரோ சாலீஸ ।
தும மேரீ மனகாமனா
பூர்ண கரோ ஜக³தீ³ஶ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ஷிவ் சாலிசா PDF

ஷிவ் சாலிசா PDF

Leave a Comment