Download HinduNidhi App
Shri Ganesh

ಗಣೇಶ ಕವಚಂ

Ganesh Kavach Kannada

Shri GaneshKavach (कवच संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಗಣೇಶ ಕವಚಂ ||

ಏಷೋತಿ ಚಪಲೋ ದೈತ್ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯೇಪಿ ನಾಶಯತ್ಯಹೋ ।
ಅಗ್ರೇ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ನ ಜಾನೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ ॥ 1 ॥

ದೈತ್ಯಾ ನಾನಾವಿಧಾ ದುಷ್ಟಾಸ್ಸಾಧು ದೇವದ್ರುಮಃ ಖಲಾಃ ।
ಅತೋಸ್ಯ ಕಂಠೇ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ಯಂ ರಕ್ಷಾಂ ಸಂಬದ್ಧುಮರ್ಹಸಿ ॥ 2 ॥

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸಿಂಹಗತಂ ವಿನಾಯಕಮಮುಂ ದಿಗ್ಬಾಹು ಮಾದ್ಯೇ ಯುಗೇ
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ತು ಮಯೂರ ವಾಹನಮಮುಂ ಷಡ್ಬಾಹುಕಂ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ಈ ದ್ವಾಪರೇತು ಗಜಾನನಂ ಯುಗಭುಜಂ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗಂ ವಿಭುಂ ತುರ್ಯೇ
ತು ದ್ವಿಭುಜಂ ಸಿತಾಂಗರುಚಿರಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಸರ್ವದಾ ॥ 3 ॥

ವಿನಾಯಕ ಶ್ಶಿಖಾಂಪಾತು ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಅತಿಸುಂದರ ಕಾಯಸ್ತು ಮಸ್ತಕಂ ಸುಮಹೋತ್ಕಟಃ ॥ 4 ॥

ಲಲಾಟಂ ಕಶ್ಯಪಃ ಪಾತು ಭ್ರೂಯುಗಂ ತು ಮಹೋದರಃ ।
ನಯನೇ ಬಾಲಚಂದ್ರಸ್ತು ಗಜಾಸ್ಯಸ್ತ್ಯೋಷ್ಠ ಪಲ್ಲವೌ ॥ 5 ॥

ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಗಜಕ್ರೀಡಶ್ಚುಬುಕಂ ಗಿರಿಜಾಸುತಃ ।
ವಾಚಂ ವಿನಾಯಕಃ ಪಾತು ದಂತಾನ್​ ರಕ್ಷತು ದುರ್ಮುಖಃ ॥ 6 ॥

ಶ್ರವಣೌ ಪಾಶಪಾಣಿಸ್ತು ನಾಸಿಕಾಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥದಃ ।
ಗಣೇಶಸ್ತು ಮುಖಂ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಪಾತು ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 7 ॥

ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಗಜಸ್ಕಂಧಃ ಸ್ತನೇ ವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ ।
ಹೃದಯಂ ಗಣನಾಥಸ್ತು ಹೇರಂಬೋ ಜಠರಂ ಮಹಾನ್ ॥ 8 ॥

ಧರಾಧರಃ ಪಾತು ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಪೃಷ್ಠಂ ವಿಘ್ನಹರಶ್ಶುಭಃ ।
ಲಿಂಗಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸದಾ ಪಾತು ವಕ್ರತುಂಡೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 9 ॥

ಗಜಕ್ರೀಡೋ ಜಾನು ಜಂಘೋ ಊರೂ ಮಂಗಳಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ।
ಏಕದಂತೋ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಃ ಪಾದೌ ಗುಲ್ಫೌ ಸದಾವತು ॥ 10 ॥

ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದನೋ ಬಾಹು ಪಾಣೀ ಆಶಾಪ್ರಪೂರಕಃ ।
ಅಂಗುಳೀಶ್ಚ ನಖಾನ್ ಪಾತು ಪದ್ಮಹಸ್ತೋ ರಿನಾಶನಃ ॥ 11 ॥

ಸರ್ವಾಂಗಾನಿ ಮಯೂರೇಶೋ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸದಾವತು ।
ಅನುಕ್ತಮಪಿ ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಧೂಮಕೇತುಃ ಸದಾವತು ॥ 12 ॥

ಆಮೋದಸ್ತ್ವಗ್ರತಃ ಪಾತು ಪ್ರಮೋದಃ ಪೃಷ್ಠತೋವತು ।
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಬುದ್ಧೀಶ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ ॥ 13 ॥

ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮುಮಾಪುತ್ರೋ ನೈಋತ್ಯಾಂ ತು ಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ ವ್ಯಾದ್ವಾಯವ್ಯಾಂ ಗಜಕರ್ಣಕಃ ॥ 14 ॥

ಕೌಬೇರ್ಯಾಂ ನಿಧಿಪಃ ಪಾಯಾದೀಶಾನ್ಯಾವಿಶನಂದನಃ ।
ದಿವಾವ್ಯಾದೇಕದಂತ ಸ್ತು ರಾತ್ರೌ ಸಂಧ್ಯಾಸು ಯಃವಿಘ್ನಹೃತ್ ॥ 15 ॥

ರಾಕ್ಷಸಾಸುರ ಬೇತಾಳ ಗ್ರಹ ಭೂತ ಪಿಶಾಚತಃ ।
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಃ ಪಾತು ರಜಸ್ಸತ್ತ್ವತಮಸ್ಸ್ಮೃತೀಃ ॥ 16 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ಲಜ್ಜಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ತಥಾ ಕುಲಮ್ । ಈ
ವಪುರ್ಧನಂ ಚ ಧಾನ್ಯಂ ಚ ಗೃಹಂ ದಾರಾಸ್ಸುತಾನ್ಸಖೀನ್ ॥ 17 ॥

ಸರ್ವಾಯುಧ ಧರಃ ಪೌತ್ರಾನ್ ಮಯೂರೇಶೋ ವತಾತ್ ಸದಾ ।
ಕಪಿಲೋ ಜಾನುಕಂ ಪಾತು ಗಜಾಶ್ವಾನ್ ವಿಕಟೋವತು ॥ 18 ॥

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಲಿಖಿತ್ವೇದಂ ಯಃ ಕಂಠೇ ಧಾರಯೇತ್ ಸುಧೀಃ ।
ನ ಭಯಂ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಃ ಪಿಶಾಚತಃ ॥ 19 ॥

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಜಪತೇ ಯಸ್ತು ವಜ್ರಸಾರ ತನುರ್ಭವೇತ್ ।
ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ 20 ॥

ಯುದ್ಧಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ವಿಜಯಂ ಚಾಪ್ನುಯಾದ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾಕರ್ಷ ಸ್ತಂಭ ಮೋಹನ ಕರ್ಮಣಿ ॥ 21 ॥

ಸಪ್ತವಾರಂ ಜಪೇದೇತದ್ದನಾನಾಮೇಕವಿಂಶತಿಃ ।
ತತ್ತತ್ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 22 ॥

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಚ ಪಠೇತ್ತಾವದ್ದಿನಾನಿ ಯಃ ।
ಕಾರಾಗೃಹಗತಂ ಸದ್ಯೋ ರಾಜ್ಞಾವಧ್ಯಂ ಚ ಮೋಚಯೋತ್ ॥ 23 ॥

ರಾಜದರ್ಶನ ವೇಳಾಯಾಂ ಪಠೇದೇತತ್ ತ್ರಿವಾರತಃ ।
ಸ ರಾಜಾನಂ ವಶಂ ನೀತ್ವಾ ಪ್ರಕೃತೀಶ್ಚ ಸಭಾಂ ಜಯೇತ್ ॥ 24 ॥

ಇದಂ ಗಣೇಶಕವಚಂ ಕಶ್ಯಪೇನ ಸವಿರಿತಮ್ ।
ಮುದ್ಗಲಾಯ ಚ ತೇ ನಾಥ ಮಾಂಡವ್ಯಾಯ ಮಹರ್ಷಯೇ ॥ 25 ॥

ಮಹ್ಯಂ ಸ ಪ್ರಾಹ ಕೃಪಯಾ ಕವಚಂ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ನ ದೇಯಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಾಯ ದೇಯಂ ಶ್ರದ್ಧಾವತೇ ಶುಭಮ್ ॥ 26 ॥

ಅನೇನಾಸ್ಯ ಕೃತಾ ರಕ್ಷಾ ನ ಬಾಧಾಸ್ಯ ಭವೇತ್ ವ್ಯಾಚಿತ್ ।
ರಾಕ್ಷಸಾಸುರ ಬೇತಾಳ ದೈತ್ಯ ದಾನವ ಸಂಭವಾಃ ॥ 27 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಗಣೇಶ ಕವಚಂ PDF

ಗಣೇಶ ಕವಚಂ PDF

Leave a Comment