Download HinduNidhi App
Shri Ganesh

ഗണേശ കവച

Ganesh Kavach Malayalam

Shri GaneshKavach (कवच संग्रह)മലയാളം
Share This

|| ഗണേശ കവച ||

ഏഷോതി ചപലോ ദൈത്യാന് ബാല്യേപി നാശയത്യഹോ ।

അഗ്രേ കിം കര്മ കര്തേതി ന ജാനേ മുനിസത്തമ ॥ 1 ॥

ദൈത്യാ നാനാവിധാ ദുഷ്ടാസ്സാധു ദേവദ്രുമഃ ഖലാഃ ।

അതോസ്യ കംഠേ കിംചിത്ത്യം രക്ഷാം സംബദ്ധുമര്ഹസി ॥ 2 ॥

ധ്യായേത് സിംഹഗതം വിനായകമമും ദിഗ്ബാഹു മാദ്യേ യുഗേ
ത്രേതായാം തു മയൂര വാഹനമമും ഷഡ്ബാഹുകം സിദ്ധിദമ് ।

ഈ ദ്വാപരേതു ഗജാനനം യുഗഭുജം രക്താംഗരാഗം വിഭും തുര്യേ
തു ദ്വിഭുജം സിതാംഗരുചിരം സര്വാര്ഥദം സര്വദാ ॥ 3 ॥

വിനായക ശ്ശിഖാംപാതു പരമാത്മാ പരാത്പരഃ ।

അതിസുംദര കായസ്തു മസ്തകം സുമഹോത്കടഃ ॥ 4 ॥

ലലാടം കശ്യപഃ പാതു ഭ്രൂയുഗം തു മഹോദരഃ ।

നയനേ ബാലചംദ്രസ്തു ഗജാസ്യസ്ത്യോഷ്ഠ പല്ലവൌ ॥ 5 ॥

ജിഹ്വാം പാതു ഗജക്രീഡശ്ചുബുകം ഗിരിജാസുതഃ ।

വാചം വിനായകഃ പാതു ദംതാന്​ രക്ഷതു ദുര്മുഖഃ ॥ 6 ॥

ശ്രവണൌ പാശപാണിസ്തു നാസികാം ചിംതിതാര്ഥദഃ ।

ഗണേശസ്തു മുഖം പാതു കംഠം പാതു ഗണാധിപഃ ॥ 7 ॥

സ്കംധൌ പാതു ഗജസ്കംധഃ സ്തനേ വിഘ്നവിനാശനഃ ।

ഹൃദയം ഗണനാഥസ്തു ഹേരംബോ ജഠരം മഹാന് ॥ 8 ॥

ധരാധരഃ പാതു പാര്ശ്വൌ പൃഷ്ഠം വിഘ്നഹരശ്ശുഭഃ ।

ലിംഗം ഗുഹ്യം സദാ പാതു വക്രതുംഡോ മഹാബലഃ ॥ 9 ॥

ഗജക്രീഡോ ജാനു ജംഘോ ഊരൂ മംഗലകീര്തിമാന് ।

ഏകദംതോ മഹാബുദ്ധിഃ പാദൌ ഗുല്ഫൌ സദാവതു ॥ 10 ॥

ക്ഷിപ്ര പ്രസാദനോ ബാഹു പാണീ ആശാപ്രപൂരകഃ ।

അംഗുലീശ്ച നഖാന് പാതു പദ്മഹസ്തോ രിനാശനഃ ॥ 11 ॥

സര്വാംഗാനി മയൂരേശോ വിശ്വവ്യാപീ സദാവതു ।

അനുക്തമപി യത് സ്ഥാനം ധൂമകേതുഃ സദാവതു ॥ 12 ॥

ആമോദസ്ത്വഗ്രതഃ പാതു പ്രമോദഃ പൃഷ്ഠതോവതു ।

പ്രാച്യാം രക്ഷതു ബുദ്ധീശ ആഗ്നേയ്യാം സിദ്ധിദായകഃ ॥ 13 ॥

ദക്ഷിണസ്യാമുമാപുത്രോ നൈഋത്യാം തു ഗണേശ്വരഃ ।

പ്രതീച്യാം വിഘ്നഹര്താ വ്യാദ്വായവ്യാം ഗജകര്ണകഃ ॥ 14 ॥

കൌബേര്യാം നിധിപഃ പായാദീശാന്യാവിശനംദനഃ ।

ദിവാവ്യാദേകദംത സ്തു രാത്രൌ സംധ്യാസു യഃവിഘ്നഹൃത് ॥ 15 ॥

രാക്ഷസാസുര ബേതാല ഗ്രഹ ഭൂത പിശാചതഃ ।

പാശാംകുശധരഃ പാതു രജസ്സത്ത്വതമസ്സ്മൃതീഃ ॥ 16 ॥

ജ്ഞാനം ധര്മം ച ലക്ഷ്മീ ച ലജ്ജാം കീര്തിം തഥാ കുലമ് ।

ഈ വപുര്ധനം ച ധാന്യം ച ഗൃഹം ദാരാസ്സുതാന്സഖീന് ॥ 17 ॥

സര്വായുധ ധരഃ പൌത്രാന് മയൂരേശോ വതാത് സദാ ।

കപിലോ ജാനുകം പാതു ഗജാശ്വാന് വികടോവതു ॥ 18 ॥

ഭൂര്ജപത്രേ ലിഖിത്വേദം യഃ കംഠേ ധാരയേത് സുധീഃ ।

ന ഭയം ജായതേ തസ്യ യക്ഷ രക്ഷഃ പിശാചതഃ ॥ 19 ॥

ത്രിസംധ്യം ജപതേ യസ്തു വജ്രസാര തനുര്ഭവേത് ।

യാത്രാകാലേ പഠേദ്യസ്തു നിര്വിഘ്നേന ഫലം ലഭേത് ॥ 20 ॥

യുദ്ധകാലേ പഠേദ്യസ്തു വിജയം ചാപ്നുയാദ്ധ്രുവമ് ।

മാരണോച്ചാടനാകര്ഷ സ്തംഭ മോഹന കര്മണി ॥ 21 ॥

സപ്തവാരം ജപേദേതദ്ദനാനാമേകവിംശതിഃ ।

തത്തത്ഫലമവാപ്നോതി സാധകോ നാത്ര സംശയഃ ॥ 22 ॥

ഏകവിംശതിവാരം ച പഠേത്താവദ്ദിനാനി യഃ ।

കാരാഗൃഹഗതം സദ്യോ രാജ്ഞാവധ്യം ച മോചയോത് ॥ 23 ॥

രാജദര്ശന വേലായാം പഠേദേതത് ത്രിവാരതഃ ।

സ രാജാനം വശം നീത്വാ പ്രകൃതീശ്ച സഭാം ജയേത് ॥ 24 ॥

ഇദം ഗണേശകവചം കശ്യപേന സവിരിതമ് ।

മുദ്ഗലായ ച തേ നാഥ മാംഡവ്യായ മഹര്ഷയേ ॥ 25 ॥

മഹ്യം സ പ്രാഹ കൃപയാ കവചം സര്വ സിദ്ധിദമ് ।

ന ദേയം ഭക്തിഹീനായ ദേയം ശ്രദ്ധാവതേ ശുഭമ് ॥ 26 ॥

അനേനാസ്യ കൃതാ രക്ഷാ ന ബാധാസ്യ ഭവേത് വ്യാചിത് ।

രാക്ഷസാസുര ബേതാല ദൈത്യ ദാനവ സംഭവാഃ ॥ 27 ॥

॥ ഇതി ശ്രീ ഗണേശപുരാണേ ശ്രീ ഗണേശ കവചം സംപൂര്ണമ് ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ഗണേശ കവച PDF

ഗണേശ കവച PDF

Leave a Comment