Download HinduNidhi App
Shri Krishna

ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰੁਸ਼਼੍ਣ ਚਾਲੀਸਾ

Krishan Chalisa Punjabi

Shri KrishnaChalisa (चालीसा संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰੁਸ਼਼੍ਣ ਚਾਲੀਸਾ ||

ਦੋਹਾ

ਬੰਸ਼ੀ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਮਧੁਰ,
ਨੀਲ ਜਲਦ ਤਨ ਸ਼੍ਯਾਮ ।
ਅਰੁਣ ਅਧਰ ਜਨੁ ਬਿਮ੍ਬਫਲ,
ਨਯਨ ਕਮਲ ਅਭਿਰਾਮ ॥

ਪੂਰ੍ਣ ਇਨ੍ਦ੍ਰ, ਅਰਵਿਨ੍ਦ ਮੁਖ,
ਪੀਤਾਮ੍ਬਰ ਸ਼ੁਭ ਸਾਜ ।
ਜਯ ਮਨਮੋਹਨ ਮਦਨ ਛਵਿ,
ਕ੍ਰੁਸ਼਼੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰ ਮਹਾਰਾਜ ॥

ਜਯ ਯਦੁਨੰਦਨ ਜਯ ਜਗਵੰਦਨ ।
ਜਯ ਵਸੁਦੇਵ ਦੇਵਕੀ ਨਨ੍ਦਨ ॥

ਜਯ ਯਸ਼ੁਦਾ ਸੁਤ ਨਨ੍ਦ ਦੁਲਾਰੇ ।
ਜਯ ਪ੍ਰਭੁ ਭਕ੍ਤਨ ਕੇ ਦ੍ਰੁਗ ਤਾਰੇ ॥

ਜਯ ਨਟ-ਨਾਗਰ, ਨਾਗ ਨਥੈਯਾ ।
ਕ੍ਰੁਸ਼਼੍ਣ ਕਨ੍ਹੈਯਾ ਧੇਨੁ ਚਰੈਯਾ ॥

ਪੁਨਿ ਨਖ ਪਰ ਪ੍ਰਭੁ ਗਿਰਿਵਰ ਧਾਰੋ ।
ਆਓ ਦੀਨਨ ਕਸ਼਼੍ਟ ਨਿਵਾਰੋ ॥

ਵੰਸ਼ੀ ਮਧੁਰ ਅਧਰ ਧਰਿ ਟੇਰੌ ।
ਹੋਵੇ ਪੂਰ੍ਣ ਵਿਨਯ ਯਹ ਮੇਰੌ ॥

ਆਓ ਹਰਿ ਪੁਨਿ ਮਾਖਨ ਚਾਖੋ ।
ਆਜ ਲਾਜ ਭਾਰਤ ਕੀ ਰਾਖੋ ॥

ਗੋਲ ਕਪੋਲ, ਚਿਬੁਕ ਅਰੁਣਾਰੇ ।
ਮ੍ਰੁਦੁ ਮੁਸ੍ਕਾਨ ਮੋਹਿਨੀ ਡਾਰੇ ॥

ਰਾਜਿਤ ਰਾਜਿਵ ਨਯਨ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ।
ਮੋਰ ਮੁਕੁਟ ਵੈਜਨ੍ਤੀਮਾਲਾ ॥

ਕੁੰਡਲ ਸ਼੍ਰਵਣ, ਪੀਤ ਪਟ ਆਛੇ ।
ਕਟਿ ਕਿੰਕਿਣੀ ਕਾਛਨੀ ਕਾਛੇ ॥

ਨੀਲ ਜਲਜ ਸੁਨ੍ਦਰ ਤਨੁ ਸੋਹੇ ।
ਛਬਿ ਲਖਿ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਿਮਨ ਮੋਹੇ ॥

ਮਸ੍ਤਕ ਤਿਲਕ, ਅਲਕ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ।
ਆਓ ਕ੍ਰੁਸ਼਼੍ਣ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਾਲੇ ॥

ਕਰਿ ਪਯ ਪਾਨ, ਪੂਤਨਹਿ ਤਾਰ੍ਯੋ ।
ਅਕਾ ਬਕਾ ਕਾਗਾਸੁਰ ਮਾਰ੍ਯੋ ॥

ਮਧੁਵਨ ਜਲਤ ਅਗਿਨ ਜਬ ਜ੍ਵਾਲਾ ।
ਭੈ ਸ਼ੀਤਲ ਲਖਤਹਿੰ ਨੰਦਲਾਲਾ ॥

ਸੁਰਪਤਿ ਜਬ ਬ੍ਰਜ ਚਢ਼੍ਯੋ ਰਿਸਾਈ ।
ਮੂਸਰ ਧਾਰ ਵਾਰਿ ਵਰ੍ਸ਼਼ਾਈ ॥

ਲਗਤ ਲਗਤ ਵ੍ਰਜ ਚਹਨ ਬਹਾਯੋ ।
ਗੋਵਰ੍ਧਨ ਨਖ ਧਾਰਿ ਬਚਾਯੋ ॥

ਲਖਿ ਯਸੁਦਾ ਮਨ ਭ੍ਰਮ ਅਧਿਕਾਈ ।
ਮੁਖ ਮੰਹ ਚੌਦਹ ਭੁਵਨ ਦਿਖਾਈ ॥

ਦੁਸ਼਼੍ਟ ਕੰਸ ਅਤਿ ਉਧਮ ਮਚਾਯੋ ।
ਕੋਟਿ ਕਮਲ ਜਬ ਫੂਲ ਮੰਗਾਯੋ ॥

ਨਾਥਿ ਕਾਲਿਯਹਿੰ ਤਬ ਤੁਮ ਲੀਨ੍ਹੇਂ ।
ਚਰਣ ਚਿਹ੍ਨ ਦੈ ਨਿਰ੍ਭਯ ਕੀਨ੍ਹੇਂ ॥

ਕਰਿ ਗੋਪਿਨ ਸੰਗ ਰਾਸ ਵਿਲਾਸਾ ।
ਸਬਕੀ ਪੂਰਣ ਕਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼਼ਾ ॥

ਕੇਤਿਕ ਮਹਾ ਅਸੁਰ ਸੰਹਾਰ੍ਯੋ ।
ਕੰਸਹਿ ਕੇਸ ਪਕਿੜ ਦੈ ਮਾਰ੍ਯੋ ॥

ਮਾਤ-ਪਿਤਾ ਕੀ ਬਨ੍ਦਿ ਛੁੜਾਈ ।
ਉਗ੍ਰਸੇਨ ਕਹੰ ਰਾਜ ਦਿਲਾਈ ॥

ਮਹਿ ਸੇ ਮ੍ਰੁਤਕ ਛਹੋਂ ਸੁਤ ਲਾਯੋ ।
ਮਾਤੁ ਦੇਵਕੀ ਸ਼ੋਕ ਮਿਟਾਯੋ ॥

ਭੌਮਾਸੁਰ ਮੁਰ ਦੈਤ੍ਯ ਸੰਹਾਰੀ ।
ਲਾਯੇ ਸ਼਼ਟ ਦਸ਼ ਸਹਸਕੁਮਾਰੀ ॥

ਦੈ ਭੀਮਹਿੰ ਤ੍ਰੁਣ ਚੀਰ ਸਹਾਰਾ ।
ਜਰਾਸਿੰਧੁ ਰਾਕ੍ਸ਼਼ਸ ਕਹੰ ਮਾਰਾ ॥

ਅਸੁਰ ਬਕਾਸੁਰ ਆਦਿਕ ਮਾਰ੍ਯੋ ।
ਭਕ੍ਤਨ ਕੇ ਤਬ ਕਸ਼਼੍ਟ ਨਿਵਾਰ੍ਯੋ ॥

ਦੀਨ ਸੁਦਾਮਾ ਕੇ ਦੁਃਖ ਟਾਰ੍ਯੋ ।
ਤੰਦੁਲ ਤੀਨ ਮੂੰਠ ਮੁਖ ਡਾਰ੍ਯੋ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਾਗ ਵਿਦੁਰ ਘਰ ਮਾਂਗੇ ।
ਦੁਰ੍ਯੋਧਨ ਕੇ ਮੇਵਾ ਤ੍ਯਾਗੇ ॥

ਲਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਰੀ ।
ਐਸੇ ਸ਼੍ਯਾਮ ਦੀਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥

ਭਾਰਤ ਕੇ ਪਾਰਥ ਰਥ ਹਾਂਕੇ ।
ਲਿਯੇ ਚਕ੍ਰ ਕਰ ਨਹਿੰ ਬਲ ਥਾਕੇ ॥

ਨਿਜ ਗੀਤਾ ਕੇ ਜ੍ਞਾਨ ਸੁਨਾਏ ।
ਭਕ੍ਤਨ ਹ੍ਰੁਦਯ ਸੁਧਾ ਵਰ੍ਸ਼਼ਾਏ ॥

ਮੀਰਾ ਥੀ ਐਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ।
ਵਿਸ਼਼ ਪੀ ਗਈ ਬਜਾਕਰ ਤਾਲੀ ॥

ਰਾਨਾ ਭੇਜਾ ਸਾਂਪ ਪਿਟਾਰੀ ।
ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬਨੇ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ਨਿਜ ਮਾਯਾ ਤੁਮ ਵਿਧਿਹਿੰ ਦਿਖਾਯੋ ।
ਉਰ ਤੇ ਸੰਸ਼ਯ ਸਕਲ ਮਿਟਾਯੋ ॥

ਤਬ ਸ਼ਤ ਨਿਨ੍ਦਾ ਕਰਿ ਤਤ੍ਕਾਲਾ ।
ਜੀਵਨ ਮੁਕ੍ਤ ਭਯੋ ਸ਼ਿਸ਼ੁਪਾਲਾ ॥

ਜਬਹਿੰ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਟੇਰ ਲਗਾਈ ।
ਦੀਨਾਨਾਥ ਲਾਜ ਅਬ ਜਾਈ ॥

ਤੁਰਤਹਿ ਵਸਨ ਬਨੇ ਨੰਦਲਾਲਾ ।
ਬਢ਼ੇ ਚੀਰ ਭੈ ਅਰਿ ਮੁੰਹ ਕਾਲਾ ॥

ਅਸ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ਕਨ੍ਹੈਯਾ ।
ਡੂਬਤ ਭੰਵਰ ਬਚਾਵੈ ਨੈਯਾ ॥

`ਸੁਨ੍ਦਰਦਾਸ’ ਆਸ ਉਰ ਧਾਰੀ ।
ਦਯਾ ਦ੍ਰੁਸ਼਼੍ਟਿ ਕੀਜੈ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ਨਾਥ ਸਕਲ ਮਮ ਕੁਮਤਿ ਨਿਵਾਰੋ ।
ਕ੍ਸ਼਼ਮਹੁ ਬੇਗਿ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੋ ॥

ਖੋਲੋ ਪਟ ਅਬ ਦਰ੍ਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ।
ਬੋਲੋ ਕ੍ਰੁਸ਼਼੍ਣ ਕਨ੍ਹੈਯਾ ਕੀ ਜੈ ॥

ਦੋਹਾ

ਯਹ ਚਾਲੀਸਾ ਕ੍ਰੁਸ਼਼੍ਣ ਕਾ,
ਪਾਠ ਕਰੈ ਉਰ ਧਾਰਿ ।
ਅਸ਼਼੍ਟ ਸਿੱਧਿ ਨਵਨਿਧਿ ਫਲ,
ਲਹੈ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰਿ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰੁਸ਼਼੍ਣ ਚਾਲੀਸਾ PDF

ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰੁਸ਼਼੍ਣ ਚਾਲੀਸਾ PDF

Leave a Comment