Download HinduNidhi App
Shri Krishna

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண சாலீஸா

Krishna Chalisa Tamil

Shri KrishnaChalisa (चालीसा संग्रह)தமிழ்
Share This

|| ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண சாலீஸா ||

தோ³ஹா

ப³ம்ʼஶீ ஶோபி⁴த கர மது⁴ர,
நீல ஜலத³ தன ஶ்யாம .
அருண அத⁴ர ஜனு பி³ம்ப³ப²ல,
நயன கமல அபி⁴ராம ..

பூர்ண இந்த்³ர, அரவிந்த³ முக²,
பீதாம்ப³ர ஶுப⁴ ஸாஜ .
ஜய மநமோஹன மத³ன ச²வி,
க்ருʼஷ்ணசந்த்³ர மஹாராஜ ..

ஜய யது³நந்த³ன ஜய ஜக³வந்த³ன .
ஜய வஸுதே³வ தே³வகீ நந்த³ன ..

ஜய யஶுதா³ ஸுத நந்த³ து³லாரே .
ஜய ப்ரபு⁴ ப⁴க்தன கே த்³ருʼக³ தாரே ..

ஜய நட-நாக³ர, நாக³ நதை²யா .
க்ருʼஷ்ண கன்ஹையா தே⁴னு சரையா ..

புனி நக² பர ப்ரபு⁴ கி³ரிவர தா⁴ரோ .
ஆஓ தீ³னன கஷ்ட நிவாரோ ..

வம்ʼஶீ மது⁴ர அத⁴ர த⁴ரி டேரௌ .
ஹோவே பூர்ண வினய யஹ மேரௌ ..

ஆஓ ஹரி புனி மாக²ன சாகோ² .
ஆஜ லாஜ பா⁴ரத கீ ராகோ² ..

கோ³ல கபோல, சிபு³க அருணாரே .
ம்ருʼது³ முஸ்கான மோஹினீ டா³ரே ..

ராஜித ராஜிவ நயன விஶாலா .
மோர முகுட வைஜந்தீமாலா ..

குண்ட³ல ஶ்ரவண, பீத பட ஆசே² .
கடி கிங்கிணீ காச²னீ காசே² ..

நீல ஜலஜ ஸுந்த³ர தனு ஸோஹே .
ச²பி³ லகி², ஸுர நர முனிமன மோஹே ..

மஸ்தக திலக, அலக கு⁴ங்க⁴ராலே .
ஆஓ க்ருʼஷ்ண பா³ம்ʼஸுரீ வாலே ..

கரி பய பான, பூதனஹி தார்யோ .
அகா ப³கா காகா³ஸுர மார்யோ ..

மது⁴வன ஜலத அகி³ன ஜப³ ஜ்வாலா .
பை⁴ ஶீதல லக²தஹிம்ʼ நந்த³லாலா ..

ஸுரபதி ஜப³ ப்³ரஜ சஃட்³யோ ரிஸாஈ .
மூஸர தா⁴ர வாரி வர்ஷாஈ ..

லக³த லக³த வ்ரஜ சஹன ப³ஹாயோ .
கோ³வர்த⁴ன நக² தா⁴ரி ப³சாயோ ..

லகி² யஸுதா³ மன ப்⁴ரம அதி⁴காஈ .
முக² மம்ʼஹ சௌத³ஹ பு⁴வன தி³கா²ஈ ..

து³ஷ்ட கம்ʼஸ அதி உத⁴ம மசாயோ .
கோடி கமல ஜப³ பூ²ல மங்கா³யோ ..

நாதி² காலியஹிம்ʼ தப³ தும லீன்ஹேம்ʼ .
சரண சிஹ்ன தை³ நிர்ப⁴ய கீன்ஹேம்ʼ ..

கரி கோ³பின ஸங்க³ ராஸ விலாஸா .
ஸப³கீ பூரண கரீ அபி⁴லாஷா ..

கேதிக மஹா அஸுர ஸம்ʼஹார்யோ .
கம்ʼஸஹி கேஸ பகிஃட² தை³ மார்யோ ..

மாத-பிதா கீ ப³ந்தி³ சு²ஃடா²ஈ .
உக்³ரஸேன கஹம்ˮ ராஜ தி³லாஈ ..

மஹி ஸே ம்ருʼதக ச²ஹோம்ʼ ஸுத லாயோ .
மாது தே³வகீ ஶோக மிடாயோ ..

பௌ⁴மாஸுர முர தை³த்ய ஸம்ʼஹாரீ .
லாயே ஷட த³ஶ ஸஹஸகுமாரீ ..

தை³ பீ⁴மஹிம்ʼ த்ருʼண சீர ஸஹாரா .
ஜராஸிந்து⁴ ராக்ஷஸ கஹம்ˮ மாரா ..

அஸுர ப³காஸுர ஆதி³க மார்யோ .
ப⁴க்தன கே தப³ கஷ்ட நிவார்யோ ..

தீ³ன ஸுதா³மா கே து³꞉க² டார்யோ .
தந்து³ல தீன மூண்ட² முக² டா³ர்யோ ..

ப்ரேம கே ஸாக³ விது³ர க⁴ர மாம்ˮகே³ .
து³ர்யோத⁴ன கே மேவா த்யாகே³ ..

லகீ² ப்ரேம கீ மஹிமா பா⁴ரீ .
ஐஸே ஶ்யாம தீ³ன ஹிதகாரீ ..

பா⁴ரத கே பாரத² ரத² ஹாம்ˮகே .
லியே சக்ர கர நஹிம்ʼ ப³ல தா²கே ..

நிஜ கீ³தா கே ஜ்ஞான ஸுனாஏ .
ப⁴க்தன ஹ்ருʼத³ய ஸுதா⁴ வர்ஷாஏ ..

மீரா தீ² ஐஸீ மதவாலீ .
விஷ பீ க³ஈ ப³ஜாகர தாலீ ..

ரானா பே⁴ஜா ஸாம்ˮப பிடாரீ .
ஶாலீக்³ராம ப³னே ப³னவாரீ ..

நிஜ மாயா தும விதி⁴ஹிம்ʼ தி³கா²யோ .
உர தே ஸம்ʼஶய ஸகல மிடாயோ ..

தப³ ஶத நிந்தா³ கரி தத்காலா .
ஜீவன முக்த ப⁴யோ ஶிஶுபாலா ..

ஜப³ஹிம்ʼ த்³ரௌபதீ³ டேர லகா³ஈ .
தீ³னாநாத² லாஜ அப³ ஜாஈ ..

துரதஹி வஸன ப³னே நந்த³லாலா .
ப³ஃடே³ சீர பை⁴ அரி மும்ʼஹ காலா ..

அஸ அநாத² கே நாத² கன்ஹையா .
டூ³ப³த ப⁴ம்ʼவர ப³சாவை நையா ..

`ஸுந்த³ரதா³ஸ’ ஆஸ உர தா⁴ரீ .
த³யா த்³ருʼஷ்டி கீஜை ப³னவாரீ ..

நாத² ஸகல மம குமதி நிவாரோ .
க்ஷமஹு பே³கி³ அபராத⁴ ஹமாரோ ..

கோ²லோ பட அப³ த³ர்ஶன தீ³ஜை .
போ³லோ க்ருʼஷ்ண கன்ஹையா கீ ஜை ..

தோ³ஹா

யஹ சாலீஸா க்ருʼஷ்ண கா,
பாட² கரை உர தா⁴ரி .
அஷ்ட ஸித்³தி⁴ நவநிதி⁴ ப²ல,
லஹை பதா³ரத² சாரி ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண சாலீஸா PDF

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண சாலீஸா PDF

Leave a Comment