Download HinduNidhi App
Shri Krishna

ശ്രീകൃഷ്ണ ചാലീസാ

Krishna Chalisa Malayalam

Shri KrishnaChalisa (चालीसा संग्रह)മലയാളം
Share This

|| ശ്രീകൃഷ്ണ ചാലീസാ ||

ദോഹാ

ബംശീ ശോഭിത കര മധുര,
നീല ജലദ തന ശ്യാമ .
അരുണ അധര ജനു ബിംബഫല,
നയന കമല അഭിരാമ ..

പൂർണ ഇന്ദ്ര, അരവിന്ദ മുഖ,
പീതാംബര ശുഭ സാജ .
ജയ മനമോഹന മദന ഛവി,
കൃഷ്ണചന്ദ്ര മഹാരാജ ..

ജയ യദുനന്ദന ജയ ജഗവന്ദന .
ജയ വസുദേവ ദേവകീ നന്ദന ..

ജയ യശുദാ സുത നന്ദ ദുലാരേ .
ജയ പ്രഭു ഭക്തന കേ ദൃഗ താരേ ..

ജയ നട-നാഗര, നാഗ നഥൈയാ .
കൃഷ്ണ കൻഹൈയാ ധേനു ചരൈയാ ..

പുനി നഖ പര പ്രഭു ഗിരിവര ധാരോ .
ആഓ ദീനന കഷ്ട നിവാരോ ..

വംശീ മധുര അധര ധരി ടേരൗ .
ഹോവേ പൂർണ വിനയ യഹ മേരൗ ..

ആഓ ഹരി പുനി മാഖന ചാഖോ .
ആജ ലാജ ഭാരത കീ രാഖോ ..

ഗോല കപോല, ചിബുക അരുണാരേ .
മൃദു മുസ്കാന മോഹിനീ ഡാരേ ..

രാജിത രാജിവ നയന വിശാലാ .
മോര മുകുട വൈജന്തീമാലാ ..

കുണ്ഡല ശ്രവണ, പീത പട ആഛേ .
കടി കിങ്കിണീ കാഛനീ കാഛേ ..

നീല ജലജ സുന്ദര തനു സോഹേ .
ഛബി ലഖി, സുര നര മുനിമന മോഹേ ..

മസ്തക തിലക, അലക ഘുംഘരാലേ .
ആഓ കൃഷ്ണ ബാംസുരീ വാലേ ..

കരി പയ പാന, പൂതനഹി താര്യോ .
അകാ ബകാ കാഗാസുര മാര്യോ ..

മധുവന ജലത അഗിന ജബ ജ്വാലാ .
ഭൈ ശീതല ലഖതഹിം നന്ദലാലാ ..

സുരപതി ജബ ബ്രജ ചഢ്യോ രിസാഈ .
മൂസര ധാര വാരി വർഷാഈ ..

ലഗത ലഗത വ്രജ ചഹന ബഹായോ .
ഗോവർധന നഖ ധാരി ബചായോ ..

ലഖി യസുദാ മന ഭ്രമ അധികാഈ .
മുഖ മംഹ ചൗദഹ ഭുവന ദിഖാഈ ..

ദുഷ്ട കംസ അതി ഉധമ മചായോ .
കോടി കമല ജബ ഫൂല മംഗായോ ..

നാഥി കാലിയഹിം തബ തുമ ലീൻഹേം .
ചരണ ചിഹ്ന ദൈ നിർഭയ കീൻഹേം ..

കരി ഗോപിന സംഗ രാസ വിലാസാ .
സബകീ പൂരണ കരീ അഭിലാഷാ ..

കേതിക മഹാ അസുര സംഹാര്യോ .
കംസഹി കേസ പകിഡ ദൈ മാര്യോ ..

മാത-പിതാ കീ ബന്ദി ഛുഡാഈ .
ഉഗ്രസേന കഹഁ രാജ ദിലാഈ ..

മഹി സേ മൃതക ഛഹോം സുത ലായോ .
മാതു ദേവകീ ശോക മിടായോ ..

ഭൗമാസുര മുര ദൈത്യ സംഹാരീ .
ലായേ ഷട ദശ സഹസകുമാരീ ..

ദൈ ഭീമഹിം തൃണ ചീര സഹാരാ .
ജരാസിന്ധു രാക്ഷസ കഹഁ മാരാ ..

അസുര ബകാസുര ആദിക മാര്യോ .
ഭക്തന കേ തബ കഷ്ട നിവാര്യോ ..

ദീന സുദാമാ കേ ദുഃഖ ടാര്യോ .
തന്ദുല തീന മൂണ്ഠ മുഖ ഡാര്യോ ..

പ്രേമ കേ സാഗ വിദുര ഘര മാഁഗേ .
ദുര്യോധന കേ മേവാ ത്യാഗേ ..

ലഖീ പ്രേമ കീ മഹിമാ ഭാരീ .
ഐസേ ശ്യാമ ദീന ഹിതകാരീ ..

ഭാരത കേ പാരഥ രഥ ഹാഁകേ .
ലിയേ ചക്ര കര നഹിം ബല ഥാകേ ..

നിജ ഗീതാ കേ ജ്ഞാന സുനാഏ .
ഭക്തന ഹൃദയ സുധാ വർഷാഏ ..

മീരാ ഥീ ഐസീ മതവാലീ .
വിഷ പീ ഗഈ ബജാകര താലീ ..

രാനാ ഭേജാ സാഁപ പിടാരീ .
ശാലീഗ്രാമ ബനേ ബനവാരീ ..

നിജ മായാ തുമ വിധിഹിം ദിഖായോ .
ഉര തേ സംശയ സകല മിടായോ ..

തബ ശത നിന്ദാ കരി തത്കാലാ .
ജീവന മുക്ത ഭയോ ശിശുപാലാ ..

ജബഹിം ദ്രൗപദീ ടേര ലഗാഈ .
ദീനാനാഥ ലാജ അബ ജാഈ ..

തുരതഹി വസന ബനേ നന്ദലാലാ .
ബഢേ ചീര ഭൈ അരി മുംഹ കാലാ ..

അസ അനാഥ കേ നാഥ കൻഹൈയാ .
ഡൂബത ഭംവര ബചാവൈ നൈയാ ..

`സുന്ദരദാസ’ ആസ ഉര ധാരീ .
ദയാ ദൃഷ്ടി കീജൈ ബനവാരീ ..

നാഥ സകല മമ കുമതി നിവാരോ .
ക്ഷമഹു ബേഗി അപരാധ ഹമാരോ ..

ഖോലോ പട അബ ദർശന ദീജൈ .
ബോലോ കൃഷ്ണ കൻഹൈയാ കീ ജൈ ..

ദോഹാ

യഹ ചാലീസാ കൃഷ്ണ കാ,
പാഠ കരൈ ഉര ധാരി .
അഷ്ട സിദ്ധി നവനിധി ഫല,
ലഹൈ പദാരഥ ചാരി ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ശ്രീകൃഷ്ണ ചാലീസാ PDF

ശ്രീകൃഷ്ണ ചാലീസാ PDF

Leave a Comment