Download HinduNidhi App
Shri Krishna

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚಾಲೀಸಾ

Krishna Chalisa Kannada

Shri KrishnaChalisa (चालीसा संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚಾಲೀಸಾ ||

ದೋಹಾ

ಬಂಶೀ ಶೋಭಿತ ಕರ ಮಧುರ,
ನೀಲ ಜಲದ ತನ ಶ್ಯಾಮ .
ಅರುಣ ಅಧರ ಜನು ಬಿಂಬಫಲ,
ನಯನ ಕಮಲ ಅಭಿರಾಮ ..

ಪೂರ್ಣ ಇಂದ್ರ, ಅರವಿಂದ ಮುಖ,
ಪೀತಾಂಬರ ಶುಭ ಸಾಜ .
ಜಯ ಮನಮೋಹನ ಮದನ ಛವಿ,
ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ ..

ಜಯ ಯದುನಂದನ ಜಯ ಜಗವಂದನ .
ಜಯ ವಸುದೇವ ದೇವಕೀ ನಂದನ ..

ಜಯ ಯಶುದಾ ಸುತ ನಂದ ದುಲಾರೇ .
ಜಯ ಪ್ರಭು ಭಕ್ತನ ಕೇ ದೃಗ ತಾರೇ ..

ಜಯ ನಟ-ನಾಗರ, ನಾಗ ನಥೈಯಾ .
ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಹೈಯಾ ಧೇನು ಚರೈಯಾ ..

ಪುನಿ ನಖ ಪರ ಪ್ರಭು ಗಿರಿವರ ಧಾರೋ .
ಆಓ ದೀನನ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರೋ ..

ವಂಶೀ ಮಧುರ ಅಧರ ಧರಿ ಟೇರೌ .
ಹೋವೇ ಪೂರ್ಣ ವಿನಯ ಯಹ ಮೇರೌ ..

ಆಓ ಹರಿ ಪುನಿ ಮಾಖನ ಚಾಖೋ .
ಆಜ ಲಾಜ ಭಾರತ ಕೀ ರಾಖೋ ..

ಗೋಲ ಕಪೋಲ, ಚಿಬುಕ ಅರುಣಾರೇ .
ಮೃದು ಮುಸ್ಕಾನ ಮೋಹಿನೀ ಡಾರೇ ..

ರಾಜಿತ ರಾಜಿವ ನಯನ ವಿಶಾಲಾ .
ಮೋರ ಮುಕುಟ ವೈಜಂತೀಮಾಲಾ ..

ಕುಂಡಲ ಶ್ರವಣ, ಪೀತ ಪಟ ಆಛೇ .
ಕಟಿ ಕಿಂಕಿಣೀ ಕಾಛನೀ ಕಾಛೇ ..

ನೀಲ ಜಲಜ ಸುಂದರ ತನು ಸೋಹೇ .
ಛಬಿ ಲಖಿ, ಸುರ ನರ ಮುನಿಮನ ಮೋಹೇ ..

ಮಸ್ತಕ ತಿಲಕ, ಅಲಕ ಘುಂಘರಾಲೇ .
ಆಓ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಂಸುರೀ ವಾಲೇ ..

ಕರಿ ಪಯ ಪಾನ, ಪೂತನಹಿ ತಾರ್ಯೋ .
ಅಕಾ ಬಕಾ ಕಾಗಾಸುರ ಮಾರ್ಯೋ ..

ಮಧುವನ ಜಲತ ಅಗಿನ ಜಬ ಜ್ವಾಲಾ .
ಭೈ ಶೀತಲ ಲಖತಹಿಂ ನಂದಲಾಲಾ ..

ಸುರಪತಿ ಜಬ ಬ್ರಜ ಚಢ಼್ಯೋ ರಿಸಾಈ .
ಮೂಸರ ಧಾರ ವಾರಿ ವರ್ಷಾಈ ..

ಲಗತ ಲಗತ ವ್ರಜ ಚಹನ ಬಹಾಯೋ .
ಗೋವರ್ಧನ ನಖ ಧಾರಿ ಬಚಾಯೋ ..

ಲಖಿ ಯಸುದಾ ಮನ ಭ್ರಮ ಅಧಿಕಾಈ .
ಮುಖ ಮಂಹ ಚೌದಹ ಭುವನ ದಿಖಾಈ ..

ದುಷ್ಟ ಕಂಸ ಅತಿ ಉಧಮ ಮಚಾಯೋ .
ಕೋಟಿ ಕಮಲ ಜಬ ಫೂಲ ಮಂಗಾಯೋ ..

ನಾಥಿ ಕಾಲಿಯಹಿಂ ತಬ ತುಮ ಲೀನ್ಹೇಂ .
ಚರಣ ಚಿಹ್ನ ದೈ ನಿರ್ಭಯ ಕೀನ್ಹೇಂ ..

ಕರಿ ಗೋಪಿನ ಸಂಗ ರಾಸ ವಿಲಾಸಾ .
ಸಬಕೀ ಪೂರಣ ಕರೀ ಅಭಿಲಾಷಾ ..

ಕೇತಿಕ ಮಹಾ ಅಸುರ ಸಂಹಾರ್ಯೋ .
ಕಂಸಹಿ ಕೇಸ ಪಕಿಡ಼ ದೈ ಮಾರ್ಯೋ ..

ಮಾತ-ಪಿತಾ ಕೀ ಬಂದಿ ಛುಡ಼ಾಈ .
ಉಗ್ರಸೇನ ಕಹಁ ರಾಜ ದಿಲಾಈ ..

ಮಹಿ ಸೇ ಮೃತಕ ಛಹೋಂ ಸುತ ಲಾಯೋ .
ಮಾತು ದೇವಕೀ ಶೋಕ ಮಿಟಾಯೋ ..

ಭೌಮಾಸುರ ಮುರ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರೀ .
ಲಾಯೇ ಷಟ ದಶ ಸಹಸಕುಮಾರೀ ..

ದೈ ಭೀಮಹಿಂ ತೃಣ ಚೀರ ಸಹಾರಾ .
ಜರಾಸಿಂಧು ರಾಕ್ಷಸ ಕಹಁ ಮಾರಾ ..

ಅಸುರ ಬಕಾಸುರ ಆದಿಕ ಮಾರ್ಯೋ .
ಭಕ್ತನ ಕೇ ತಬ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರ್ಯೋ ..

ದೀನ ಸುದಾಮಾ ಕೇ ದುಃಖ ಟಾರ್ಯೋ .
ತಂದುಲ ತೀನ ಮೂಂಠ ಮುಖ ಡಾರ್ಯೋ ..

ಪ್ರೇಮ ಕೇ ಸಾಗ ವಿದುರ ಘರ ಮಾಁಗೇ .
ದುರ್ಯೋಧನ ಕೇ ಮೇವಾ ತ್ಯಾಗೇ ..

ಲಖೀ ಪ್ರೇಮ ಕೀ ಮಹಿಮಾ ಭಾರೀ .
ಐಸೇ ಶ್ಯಾಮ ದೀನ ಹಿತಕಾರೀ ..

ಭಾರತ ಕೇ ಪಾರಥ ರಥ ಹಾಁಕೇ .
ಲಿಯೇ ಚಕ್ರ ಕರ ನಹಿಂ ಬಲ ಥಾಕೇ ..

ನಿಜ ಗೀತಾ ಕೇ ಜ್ಞಾನ ಸುನಾಏ .
ಭಕ್ತನ ಹೃದಯ ಸುಧಾ ವರ್ಷಾಏ ..

ಮೀರಾ ಥೀ ಐಸೀ ಮತವಾಲೀ .
ವಿಷ ಪೀ ಗಈ ಬಜಾಕರ ತಾಲೀ ..

ರಾನಾ ಭೇಜಾ ಸಾಁಪ ಪಿಟಾರೀ .
ಶಾಲೀಗ್ರಾಮ ಬನೇ ಬನವಾರೀ ..

ನಿಜ ಮಾಯಾ ತುಮ ವಿಧಿಹಿಂ ದಿಖಾಯೋ .
ಉರ ತೇ ಸಂಶಯ ಸಕಲ ಮಿಟಾಯೋ ..

ತಬ ಶತ ನಿಂದಾ ಕರಿ ತತ್ಕಾಲಾ .
ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಭಯೋ ಶಿಶುಪಾಲಾ ..

ಜಬಹಿಂ ದ್ರೌಪದೀ ಟೇರ ಲಗಾಈ .
ದೀನಾನಾಥ ಲಾಜ ಅಬ ಜಾಈ ..

ತುರತಹಿ ವಸನ ಬನೇ ನಂದಲಾಲಾ .
ಬಢ಼ೇ ಚೀರ ಭೈ ಅರಿ ಮುಂಹ ಕಾಲಾ ..

ಅಸ ಅನಾಥ ಕೇ ನಾಥ ಕನ್ಹೈಯಾ .
ಡೂಬತ ಭಂವರ ಬಚಾವೈ ನೈಯಾ ..

`ಸುಂದರದಾಸ’ ಆಸ ಉರ ಧಾರೀ .
ದಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಕೀಜೈ ಬನವಾರೀ ..

ನಾಥ ಸಕಲ ಮಮ ಕುಮತಿ ನಿವಾರೋ .
ಕ್ಷಮಹು ಬೇಗಿ ಅಪರಾಧ ಹಮಾರೋ ..

ಖೋಲೋ ಪಟ ಅಬ ದರ್ಶನ ದೀಜೈ .
ಬೋಲೋ ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಹೈಯಾ ಕೀ ಜೈ ..

ದೋಹಾ

ಯಹ ಚಾಲೀಸಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ,
ಪಾಠ ಕರೈ ಉರ ಧಾರಿ .
ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವನಿಧಿ ಫಲ,
ಲಹೈ ಪದಾರಥ ಚಾರಿ ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚಾಲೀಸಾ PDF

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚಾಲೀಸಾ PDF

Leave a Comment