Download HinduNidhi App

Shri Govind Ashtakam

॥ Shri Govindashtakam ॥

Satyam Jnanamanantam
Nityamanakasham Paramakasham
Goshtha-pranganaringana-
lolamanayasam Paramayasam।
Mayakalpita-nanakaramanakaram
Bhuvanakaram
Kshmama Nathamanatham Pranamata
Govindam Paramanandam॥

Mritsnamatsiheti
Yashodatadanashaishavasantrasam
Vyaditavaktralokita-
lokalokachaturdashlokalim।
Lokatrayapuramulastambham
Lokalokamanalokam
Lokesham Paramesham Pranamata
Govindam Paramanandam॥

Traivishtaparipuviraghnam
Kshitibharaghnam Bhavarogaghnam
Kaivalyam Navanitaharamanaharam
Bhuvanaharam।
Vaimalyasphutacheto-
vrittivisheshabhasamanabhasam
Shaivam Kevalashantam Pranamata
Govindam Paramanandam॥

Gopalam Bhulilavigrahagopalam
Kulagopalam
Gopikhelana-govardhanadhriti-
lilalalitagopalam।
Gobhirnigadita-govindasphutanamanam
Bahunamanam
Gopigocharaduram Pranamata
Govindam Paramanandam॥

Gopimandalagoshthibhedam
Bhedavasthamabhedabham
Shashvadgokhuranirdhutoddhata-
dhulidhusarasaubhagyam।
Shraddhabhakti-grihitanandamachintyam
Chintitasadbhavam
Chintamanimahimanam Pranamata
Govindam Paramanandam॥

Snanavyakulayoshi-dvastramupadaya-
gamuparudham
Vyaditsantiratha Digvastra
Hyupadatumupakarshantam।
Nirdhutadvayashokavimoham
Buddham Buddherantahastham
Sattamatrashariram Pranamata
Govindam Paramanandam॥

Kantam Karanakaranamadimanadim
Kalamanabhasam
Kalindigatakaliyashirasi
Muhurnrityantam Nrityantam।
Kalam Kalakalatitam Kalitashesham
Kalidoshaghnam
Kalatrayagatihetum Pranamata
Govindam Paramanandam॥

Vrindavanabhuvi Vrindarakagana
vrindaradhyam Vandeaham
Kundabhamalamandasmera
sudhanandam Suhridanandam।
Vandyasheshamahamuni-
manasavandyanandapadadvandvam
Vandyasheshagunabdhim Pranamata
Govindam Paramanandam॥

Govindashtakametadadhite
Govindarpitacheta Yo
Govindachyuta Madhavavishno
Gokulanayaka Krishneti
Govindanghrisarojadhyana-
sudhajaladhautasamastagho
Govindam Paramanandanritamantahstham
Sa Samabhyeti॥

॥ Iti Shrigovindashtakam Sampurnam ॥

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Govind Ashtakam PDF

Shri Govind Ashtakam PDF

Leave a Comment