Shri Radha Stuti

|| Stuti ||

Namaste Parameshani
Rasamandalavasini.
Raseshwari, Namaste Astu
Krishna Pranadhikapriye.

Namastrailokyajjani
Prasida Karunarnave.
Brahma Vishnu Adibhir
Devair Vandyaman Padambuje.

Namo Saraswati Roope,
Namo Savitri Shankari.
Ganga Padmavani Roope,
Shashti Mangalachandike.

Namaste Tulsi Roope,
Namo Lakshmi Swarupini.
Namo Durga Bhagavati,
Namaste sarvaroopini.

Moolaprakriti Roopaam Tvam
Bhajama Karunar Navam.
Sansara Sagarad Asmad
UdharAmba, Dayam Kuru.

|| Iti Sampurna Shri Radha Stuti ||

Leave a Comment